Rada Rodziców w Szkole Podstawowej

im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce

w roku szkolnym 2023/2024

 

Rada Szkoły:

Przewodnicząca – Katarzyna Słysz

Z-ca Przewodniczącej – Monika Szklarz

Skarbnik – Monika Gołębiowska

 

Przedszkole

Monika Powroźnik

Natalia Pieniążek

Bożena Wawro

 

Oddział przedszkolny

Monika Powroźnik

Marzena Pelc

Sabina Potoczny

 

Klasa I

Sylwia Stecko

Bożena Wawro

Małgorzata Baj

 

Klasa II

Monika Gołębiowska

Wanda Granda

Justyna Walas

 

Klasa IV

Monika Powroźnik

Aldona Kuras

Anna Kowalik

 

Klasa V

Joanna Trojnar

Sylwia Stecko

Katarzyna Słysz

 

Klasa VI

Monika Powroźnik

Agnieszka Obłoza

Katarzyna Flak

 

Klasa VI i VIII

Monika Szklarz

Diana Superson

Alicja Flak

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce

 

 

Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września1991 r.(z późniejszymi zmianami) w szkole działa Rada Rodziców.

 

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

 1. Występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 2. Stanowienie o zasadach wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Rada Rodziców, chcąc wspierać działalność statutową szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
 3. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
 4. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowania do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców.
 5. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 6. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły w przypadku, gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleci dyrektorowi placówki opracowanie w uzgodnieniu z organem prowadzącym w/w programu u harmonogramu.

 

 

 

Rozdział I

Nazwa reprezentacji rodziców.

 

§ 1

 

1.     Organem przedstawicielskim rodziców jest Rada Rodziców. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych zgodnie z art.53 pkt1, 2.1,3.

 

 

§ 2

1.     Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców.

 

§ 3

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

-          pobudzanie i organizowanie forum aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

-          gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

-          zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez:

a)      znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

b)      znajomość regulaminów szkolnych, 

c)      uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

d)     wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,

e)      opiniowanie statutu i innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

f)       opiniowanie pracy nauczyciela i dyrektora w przypadku ich awansu zawodowego.

g)      udział w pracach komisji powołanej w celu wyboru na stanowisko dyrektora. 

 

 

Rozdział III

Organizacja działania Rady Rodziców

 

§ 4

 

 1. Rada Rodziców szkoły wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym:

a)     prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,

b)     komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

 1. Prezydium Rady Rodziców składa się z 4 członków tak, aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
 2. Komisja rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.
 3. Rada Rodziców upoważnia wybranych członków do dokonywania operacji finansowych na koncie bankowym Rady Rodziców.
 4. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.
 5. Zebranie Rady Rodziców zwołuje przewodniczący lub jego zastępca.

 

 

 

 1. Porządek zebrania sprawozdawczo – wyborczego Rady Rodziców:

a)     sprawozdanie organu ustępującego,

b)     sprawozdanie komisji rewizyjnej,

c)      informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu szkoły,

d)     wystąpienia zaproszonych gości,

e)     dyskusja,

f)       wnioski programowo – organizacyjne do działania Rady Rodziców,

g)     wolne wnioski.

 

 

 

Rozdział IV

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

 

§ 5

1.      Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

 1. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
 2. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz.

 

 

 

 

 

Rozdział V

Ramowy plan pracy Rady Rodziców

 

§ 6

1.      Posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez przewodniczącego nie rzadziej niż raz w semestrze.

 1. Zebranie Rady Rodziców  może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych Rad Rodziców z co najmniej 3 klas, na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej – złożony do prezydium Rady Rodziców.

 

§ 7

1.     Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, Rady Rodziców klasy.

2.     Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane Radzie Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

 

 

 

 

 

Rozdział VI

Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców

 

§ 8

1. Rada Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej na następujące cele:

a)     pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników  i zapomóg,

b)     dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,

c)      nagrody rzeczowe dla wyróżniający się uczniów, zespołów artystycznych, sportowych itp.

d)     dofinansowanie klasowych wycieczek edukacyjnych,

e)     zakup książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, audio-video,

f)       wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości oraz podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców,

g)     zakup gazetek, sprzętu sportowego, materiałów plastycznych,

h)     dofinansowanie uroczystości pasowania na ucznia, balu absolwentów, świątecznych upominków,

i)        dofinansowanie działalności kół zainteresowań.

 

§ 9

1.     Środki pochodzące z innych źródeł mogą być wydatkowane  na:

-          dofinansowanie celów ustalonych w § 8,

-          finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak budowa nowych pracowni, wyposażanie szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty bieżące infrastruktury szkolnej, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.

-          przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej,

-          dofinansowanie działalności statutowej szkoły,

-          dofinansowanie zakupu jednolitego stroju szkolnego,

-          inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców,

 

 

§10

 

1.     Sposób wydatkowania środków przez Radę Rodziców może w części być zależny od życzenia czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców.

2.     Jeśli ofiarodawca, sponsor wskaże cel przekazywanych na konto Rady Rodziców środków, Rada Rodziców zobowiązana jest do realizacji w/w dyspozycji finansowej jeśli wskazany cel nie jest sprzeczny z realizacją zadań statutowych szkoły.

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe.

 

§ 11

1.      W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców zaprasza Dyrektora szkoły oraz w razie potrzeby przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego na swoje posiedzenia.

2.      Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej określonych w Rozdziale II niniejszego Regulaminu

3.      W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez Dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną – Rada Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora szkoły i ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

4.      W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego
z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – Rada Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę – Gminy Zarzecze.

 

 

§ 12

1.     Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej  w Maćkówce , 37-200 Przeworsk.

 

 

 

Maćkówka, 16.10.2014r.

 

 

 

 

Dyrektor szkoły                                                                              Rada Rodziców